Definitie contract civil
Conform art.942 din Codul Civil prin contract se intelege " acordul a doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic".
Incheierea unui contract civil este libera, atata vreme cat prevederile contractuale nu incalca alte legi in vigoare ale Statului Roman. Contractul civil este vazut ca o specie a conventiei civile.
Model contract civil
Contract civil

Art. 1 Partile contractante

Subsemnatul________________________, cu domiciliul in_______________________________________________________, posesor al C.I., seria_______, nr. ______, eliberat de __________________________, la data de___________, in calitate de BENEFICIAR
si
Subsemnatul________________________, cu domiciliul in__________________________
_____________________________, posesor al C.I., seria_______, nr. ______, eliberat de __________________________, la data de___________, in calitate de PRESTATOR

Art. 2 Obiectul contractului

Prin prezentul contract civil, subsemnatul_____________________, avand in continuare calitatea de PRESTATOR, se angajeaza sa efectueze pentru BENEFICIAR, urmatoarele servicii:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 3 Durata contractului

Durata contractului este de _________________, cu incepere la data_______________, avand termen de finalizare la data_____________________________ .

Art. 4 Onorariul

Onorariul primit de catre PRESTATOR in urma serviciile oferite este in valoare de__________
lei, se plateste in contul________________________, pana la data de_________________ .

Art. 5 Obligatiile partilor
5.1 Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile enumerate la art. 2;
5.2 Prestatorul se obliga sa respecte termenele contractuale;
5.3 Sa nu schimbe valoarea onorariului pe parcursul derularii contractului;
5.4 Sa execute serviciile conform specificatiilor tehnice aplicabile;
5.5 Beneficiarul are obligatia de a-i plati prestatorului sumele aferente serviciilor primite, in conformitate cu art.4, al prezentului contract;

Art. 6 Confidentialitatea
Prin prezentul contract partile au fost de acord ca toate informatiile si documentele legate de acest contract, cat si cele rezultate in urma derularii acestuia, sa nu fie divulgate unei terte parti decat cu acordul scris al celeilalte parti contractuale.

Art. 7 Modificarea contractului
Modificarea prezentului contract se poate face doar cu acordul scris al ambelor parti, si va fi insotita de un act aditional.

Art. 8 Incetarea contractului
Incetarea contractului poate avea loc in urmatoarele conditii:

  • una sau ambele  parti nu-si respecta obligatiile contractuale;
  • la data expirarii duratei contractului, conf. art. 3;
  • prin acordul comun, exprimat in scris de catre ambele parti.
Nota: Prezentul contract a fost semnat in doua exemplare, fiecare dintre parti primind cate unul.

Nume in clar si semnatura                                                              Nume in clar si semnatura
Beneficiar                                                                                           Prestator

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu